تبلیغات
مطالب اینترنتی

ورزش پیلاتس چیست و چه فواید و عوارضی دارد؟

نویسنده : نویسنده جمعه 5 مرداد 1397 08:30 ب.ظ  •   


مجله علم ورزش: ورزش پیلاتس یکی از تمرینات یا بهتر است بگوییم رشته های ورزشی مرتبط با سلامت است که در ﺳﺎل ١٩٢٠توسط ژوزف هوبرتوس پیلاتس بنیانگذاری شده است. اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام و ﺣﻔﻆ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ.

ورزش پیلاتس در حال حاضر یکی از برنامه های ورزشی بسیار معروف امروزی در سراسر دنیا است. اما چه چیزی باعث شده که امروزه پیلاتس تا این حد شهرت پیدا کند و محبوب شود؟

روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ورزش هایی اﺳﺖ ﮐﻪ بر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم اﻧﺪام های ﺑﺪن تمرکز دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن ها را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در ھﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ورزش پیلاتس مجموعه‌ای از حرکاتی‌ است که از جاذبه، وزن بدن و دستگاه‌های مخصوص در جهت افزایش مقاومت و توان‌تان کمک می‌گیرد تا ماهیچه‌های تثبیت کننده‌ی بدن ورزیده و قوی شوند. ارتباط بین ذهن و بدن در این ورزش خیلی مهم است. ورزش پیلاتس به ذهن‌تان کمک می‌کند تا سطح مشخصی از آگاهی را در مورد شیوه‌ی حرکت‌های بدن خود داشته باشد.

ورزش پیلاتس چیست؟ چه فواید و عوارضی دارد؟

ﭼرا ورزش پیلاتس این ﻣﻘدار موفقیت آمیز ﺑوده اﺳت

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ورزش ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟! ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده، ﮔﻔﺘﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﭘﯿﻼﺗﺲ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ورزش به صورت بسیار عالی ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﻋﺪه ھﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻓﺮاد در ھﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ورزﺷﮑﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﯾﺎ ﺗﺎزه ﮐﺎر، خانم های ﺧﺎﻧﻪ دار ﯾﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﭘﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ اﮔﺮ ورزش ﭘﯿﻼﺗﺲ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ، اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ آن را ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ.

ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ظﺎھﺮ، اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺮﮐﺎت، ﺑﺪن ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﮫﺘﺮ، ﻣﺘﻮازن، ﺻﺎف و ﮐﺸﯿﺪه، بلندﺗﺮ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ. اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﻼﺗﺲ از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ذھﻨﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺧﻮب ﮐﺎرھﺎی روزاﻧﻪ و دﯾﮕﺮ فعالیت های ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ.

احتمالاً مزیت اصلی تمرین پیلاتس تقویت ارتباط بین مغز و بدن باشد. پیلاتس شامل مؤلفه های تنفس و تمرکز است و شما را تشویق می کند تا از روش انجام حرکات و حتی طریقه نشستن آگاه باشید.

فواید ورزش پیلاتس

پیلاتس یک مجموعه از تمرین های استقامتی و کششی است که بر قدرت کلی بدن، استحکام نخاع، تصحیح پیکره بدن (وضعیت ساختار اسکلتی) و بهبود انعطاف پذیری تمرکز می کند. این تمرینات قدرت بدن و همچنین انعطاف بدن را بالا می برند. پیلاتس به هیچ وجه به کاهش وزن کمک نمی کند، مگر اینکه شما در کنار تمرینات پیلاتس فعالیت هوازی داشته باشید.

پیلاتس از این لحاظ مورد توجه قرار می گیرد که در بحث سلامت و آمادگی عمومی بدن، نسبت به تمریناتی رایج امروزه مانند تمرینات با وزنه فواید بیشتری دارد، به عنوان مثال در تمرینات پیلاتس می توان گفت کل عضلات بدن درگیر می شوند و به این صورت نیست که یک بخش زیاد تمرین داده شود و بخش دیگر بدن کم، یعنی می توان گفت پیلاتس بر تناسب اندام و تقویت کل بدن اثر دارد.

افزایش انعطاف پذیری

پیلاتس انعطاف پذیری بدن را افزایش می دهد زیرا بر کشیدگی و افزایش دامنه حرکت مفاصل تمرکز دارد، پس طول و کشش عضلات و نیز دامنه حرکت مفاصل افزایش پیدا می کنند. شاید شما به اندازه ای کسی که به طور اختصاصی یوگا انجام می دهد، انعطاف پذیری نداشته باشید، اما قطعاً نسبت به افراد دیگر انعطاف پذیری بیشتری خواهید داشت.

تمام بدن فعالیت دارد

در ورزش پیلاتس تمام اجزای بدن به کار گرفته می‌شود. بدن انسان هم برای همین منظور طراحی شده است و حرکت‌های ورزش پیلاتس بدن‌تان را برای چالش‌های فیزیکی که هرروزه پیش‌ِ‌رو دارید، آماده می‌کنند.

ورزش پیلاتس چیست؟ چه فواید و عوارضی دارد؟

اصلاح وضعیت بدن

طرز نشستن و ایستادنِ بد، مشکلات و دردهای زیادی را به وجود می‌آورند که تعداد بسیاری از مردم را آزار می‌دهد. اگر پدر و مادرتان به شما یاد نداده‌اند که باید صاف بنشینید، ورزش پیلاتس برای شما واجب است.

پیلاتس به شما یاد می‌دهد که چه وضعیت و ساختاری برای هر حرکت و موقعیتی مناسب است و چطور باید آن را انجام بدهید. اگر بدن‌تان را در موقعیت‌های درستی قرار بدهید و جهت‌گیری و هماهنگی اجزایش را تنظیم کنید، قوی‌تر می‌شوید و می‌توانید احتمال صدمه‌هایی که ممکن است به خاطر استفاده‌ی زیاد از یک اندام به وجود بیایند را کاهش ‌بدهید.

ورزش پیلاتس برای کاهش وزن

گفته شده که ورزش پیلاتس با افزایش سرعت عضله سازی در کاهش وزن به شما کمک می‌کند. چون فعالیت عضله‌ها بیشتر می‌شود و به این ترتیب کالری بیشتری می‌سوزانید. بهترین کاری که می‌توانید برای لاغری انجام بدهید این است که تمرین‌های پیلاتس را با ۵ جلسه ورزش کاردیوی ۳۰ دقیقه‌ای در هفته ترکیب کنید.

پیلاتس علاوه بر عضله سازی، بدن‌تان را قوی می‌کند و شما را برای ورزش‌های شدید دیگری که کالری بیشتری می‌سوزانند آماده می‌کند. پیلاتس به افزایش اعتماد به نفس و کاهش سطح استرس کمک می‌کند که هر دوی‌ اینها برای کاهش وزن مفیدند.

تمرین مناسبی برای خانم

خانم ها بطور ویژه ای پیلاتس را به عنوان یک فعالیت ورزشی به منظور تناسب اندام ترجیح می دهند، زیرا در حالیکه عضلات را تقویت کرده و فرم می دهد، اما باعث حجیم شدن آن نمی شود، چیزی که خیلی از خانم ها از آن می ترسند. بسیاری از خانم فکر می کنند که تمرینات وزنه ممکن است آن ها را حجیم یا مردانه (بدن مردانه) کند، در حالی که صحت ندارد. بهرحال اگر هنوز از تمرینات با وزنه ترس دارید؛ پیلاتس می تواند یک شروع بزرگ برای شما باشد.

پیلاتس به طور قابل توجهی نسبت به تمرین های قدرتی سنتی که از دستگاه های بدنسازی استفاده می کنند، برای مفاصل سالم تر و آسیب رسانی کمتری دارد، زیرا از بدن خود شما برای مقاومت استفاده می کند و قدرت را از مرکز بدن تقویت می کند.

پیلاتس برای چه کسانی مفید است؟

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺮای ﺗﻤﺎمی ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ھﺮ سنی ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻣﻨﺪ ﺑﻪ تناسب اﻧﺪام و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮمی ﺟﺴﻤﺎنی ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ورزﺷﮑﺎران ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه اﻧﺪ، ﻣﺜﻞ ﺑﺎزﻳﮑﻨﺎن ﮔﻠﻒ و ﺗﻨﯿﺲ، ﮐﺴﺎنی ﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺰﻣﻦ دﭼﺎر درد ﭘﺸﺖ می ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻳﮏ دوره ﻧﻘﺎھﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاھﻨﺪ دوﺑﺎره ﻳﮏ زﻧﺪگی ﺑﺎﻧﺸﺎط را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﺎﻟﺨﻮردگانی ﮐﻪ می ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، کسانی که می خواهند از پوکی استخوان جلوگیری کنند و حتی کسانی که ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرھﺎی روانی ﻧﺎشی از ﺧﺴﺘگی ﻳﺎ ﺑﯿﻤﺎری های ﻧﺎشی از آن ھﺴﺘﻨﺪ.لینک منبع

مطلب ورزش پیلاتس چیست و چه فواید و عوارضی دارد؟ در سایت مفیدستان.آخرین ویرایش: - -

برخورد با اپراتور‌های متخلف در زمینه فیلترینگ

نویسنده : نویسنده جمعه 11 خرداد 1397 04:49 ب.ظ  •   


خبرگزاری آنا: محمدجواد آذری‌جهرمی درخصوص شایعه انتشار نسخه بدون فیلتر پیام‌رسان تلگرام اظهار کرد: وزارت ارتباطات و شخص بنده تا کنون گزارشی مبنی بر اینکه این پیام‌رسان بدون فیلتر در دسترس قرار گرفته باشد یا تغییراتی در آن به وجود آمده باشد دریافت نکرده‌ایم، نسخه بدون فیلتری نیز از مرجع رسمی تلگرام تا الان مشاهده نشده است.

او با اشاره به وجود قابلیت پراکسی در پیام‌رسان تلگرام گفت: این قابلیت مبتنی بر پروتکل ساکس بود که امروز این شرکت پروتکلی را به موارد قبلی اضافه کرده است، طبیعتا اگر این اتفاق افتاده که می‌شود از این ظرفیت استفاده کرد، مربوط به گذشته بوده اما الان موارد دیگری اضافه شده است، با این حال ما نه تغییری در شاخص‌ استفاده از تلگرام داریم که یک شتاب جهنده را در استفاده نشان دهد و نه اینکه نسخه بدون فیلتر منتشر شده باشد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه قطعا این وزارتخانه در خصوص تکرار اتفاق مشابه که بعد از فیلتر تلگرام در روسیه اتفاق افتاد، تمهیداتی را در دست دارد گفت: حکم صادر شده به همه اپراتورها برای فیلتر تلگرام تا کنون اجرا شده و این همچنان به قوت خود باقی است و قطعا در صورت مشاهده تخلف از سوی برخی اپراتورها طبق دستور قضایی با آنها برخورد خواهد شد.لینک منبع

مطلب برخورد با اپراتور‌های متخلف در زمینه فیلترینگ در سایت مفیدستان.آخرین ویرایش: - -

آنچه نباید در ایمیل های تان بگویید

نویسنده : نویسنده جمعه 4 خرداد 1397 02:49 ق.ظ  •   


آنچه نباید در ایمیل های تان بگویید


1. من به شما ایمیل می زنم که…

این چند کلمه هیچ کاری نمی کنند جز اینکه شما را از مقصد نهایی تان دور کنند.

2. این اهمیت ندارد

چرا ارزش ایمیل خود را پایین می آورید؟ اگر اهمیتی وجود ندارد چرا وقت می گذارید و ایمیل می زنید.

3. شما احتمالا سرتان شلوغ است

به نظر جمله مودبانه ای است اما اطمینان نداشتن شما را می رساند. شما به کار طرف مقابل تنها در صورتی اهمیتی واقعی می دهید که تقاضای مهمی از او داشته باشید.

4. اگر به گذشته بازگردیم

ایمیل های جدید هیچ گونه راه بازگشتی به گذشته ندارند. اگر در دنباله ایمیل های گذشته، ایمیل زده اید دیگر به اشاره به گذشته نیازی نیست.

5. خلاصه می گویم که…

با همین جمله اصل خلاصه گویی را زیر پا گذاشته اید.

6. این طولانی است، اما…

تا جایی که می توانید اطلاعات خود را خلاصه کنید و حتی اگر اطلاعات حجم زیادی دارند هرگز به آنها اشاره نکنید.

7. شما من را نمی شناسید

خودتان را معرفی کنید و ادامه دهید؛ زیرا هر دو طرف بهتر می دانید که یکدیگر را نمی شناسید.

8. ما باید در ارتباط باشیم

شما با محتوای مهم ایمیل خود باید دلیلی برای ارتباط به طرف مقابل بدهید. لازم نیست در این میان خواهشی انجام شود.

9. می توانید جواب دهید

طرف مقابل باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد یا باید جواب دهد یا نه. اینجا هم لازم نیست خواهشی انجام شود.

10. و یک چیز دیگر

به جای اینکه چنین چیز بیهوده ای را در انتهای ایمیل خود اضافه کنید، اطلاعات جدید را با اطلاعات قبلی ترکیب کنید.

11. من طرفدار سرسخت شما هستم

همه دوست دارند که دوست داشته شوند اما اثری که این جمله بر یک ایمیل باقی می گذارد، نقطه سیاهی است که فرد مقابل را بیزار می کند.

12. این ایمیل را به فلانی بفرست

این نقطه مقابل ایمیل قبلی است اما همان اثر ایمیل قبلی را دارد، بیزاری کامل.

13. مخاطب این ایمیل احتمالا شما نیستید

شخص مقابل خود را بشناسید. ایمیل شما نباید تیری در تاریکی باشد.

14. می توانم از شما سوالی بپرسم؟

وقتی بلافاصله بعد از این سوال، سوال مورد نظر خود را می پرسید، چرا این جمله را اضافه می کنید؟

15. خلاصه می گویم که…

لینک های آینده خود را خرج ایمیلی نکنید که از آن مطمئن نیستید.

16. بین من و شما بماند

چرا از کسی که با او به صورت ایمیلی ارتباط برقرار می کنید، تقاضای رازداری دارید؟

17. من حرفه ای نیستم

اگر حرفه ای نیستید، چرا من باید به شما گوش دهم؟ این نظر شما نیست، بلکه تصمیم دیگران است که باید شما را قضاوت کنند؛ خود را دست پایین نگیرید.

18. منطقی است؟

این سوال مهم و خوبی است اما سوال شما نیست بلکه سوال طرف مقابل است. طرف مقابل را تخریب نکنید. خود را دست بالا نگیرید.

19. از غلط املایی پرهیز کنید

غلط های املایی طبیعی و بخشودنی هستند اما در ایمیل های مهم حتما از ادیتور استفاده کنید و غلط املایی را جدی بگیرید.

20. ایمیل من را درست نخواندید

هیچ کس خواندن چیزی توهین آمیز را دوست ندارد. به جای این جمله اطلاعات را با راهی دیگر و زبانی ساده تر دوباره توضیح دهید.لینک منبع

مطلب آنچه نباید در ایمیل های تان بگویید در سایت مفیدستان.آخرین ویرایش: - -

پاسخ روشن و قاطع ایران به تهدیدات آمریکا

نویسنده : نویسنده چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:14 ب.ظ  •   


خبرگزاری ایسنا: نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در وین گفت: مشکل اصلی اقدامات و سیاست‌های یکجانبه گرایانه ایالات متحده آمریکاست که بزرگترین تهدید علیه آینده ان پی تی و اهداف خلع سلاح هسته ای است.

رضا نجفی در دومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس 2020 بازنگری معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) در ژنو افزود: تا زمانی که این سیاست‌های هسته‌ای آمریکا باقی است، هیچ پیشرفتی در خلع سلاح هسته‌ای بدست نخواهد آمد و انتظار می رود اشاعه سلاح های هسته ای در همه جنبه‌های آن ادامه یابد.

متن کامل سخنرانی رضا نجفی به این شرح است:

ابتدا مایلم انتصاب شما را به عنوان رئیس کمیته مقدماتی تبریک عرض نمایم و از شما و گروه همکاران‌تان برای انجام مشورت‌های لازم در جهت آماده‌سازی این نشست تشکر نمایم. هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعلام حمایت از شما خواستار همکاری با شما و سایر هیات‌های حاضر در این اجلاس می‌باشد. همچنین تبریکات صمیمانه خود را به دوست و برادر گرامی جناب آقای سفیر محمد شهرول اکرم یعقوب از مالزی بخاطر انتخاب ایشان به عنوان رئیس سومین نشست کمیته مقدماتی عرض می‌نمایم.

همچنین مایلم حمایت هیات ایران را از بیانیه جنبش عدم تعهد که از سوی سفیر محترم جمهوری بولیواری ونزوئلا قرائت شد، اعلام نمایم.

هدف اصلی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) حفظ امنیت مردم از طریق حذف تهدیدات ناشی از خطرناکترین سلاح‌های جهان می‌باشد. حفظ اعتبار و مشروعیت معاهده به حصول این هدف بستگی دارد.

اکنون فقط دو سال به پنجاهمین سالگرد اجرایی شدن معاهده باقی مانده است. اما نیل به هدف خلع سلاح هسته‌ای بخاطر اقدامات و سیاست‌ها کشورهای هسته‌ای، امروز نیز به همان میزان دور از دسترس بنظر می رسد که در سال 1970 بود و حتی بدتر از آن زمان شده است.

کشورهای هسته‌ای همچنان هزاران سلاح هسته‌ای خود را حفظ کرده‌اند. آن‌ها همچنان بر استفاده و کاربرد این سلاح‌ها تاکید دارند و حتی برخی از آن‌ها نقش این‌گونه سلاح‌ها را در سیاست‌های نظامی و امنیتی خود افزایش داده و ماموریت جدیدی برای آن‌ها تعریف کرده‌اند. برخی از کشورهای هسته‌ای سیاست تهدید به استفاده از این سلاح‌ها را نه تنها علیه کشورهای هسته‌ای بلکه علیه کشورهای غیر هسته‌ای عضو ان پی تی ادامه می‌دهند. برخی کشورهای هسته‌ای نوع جدیدی از مسابقه تسلیحات هسته‌ای، نوسازی موشک‌های هسته‌ای، زیردریایی‌ها و بمب افکن‌ها را بطور گسترده از سر گرفته اند و نوع جدیدی از سلاح های کوچک هسته ای را به منظور استفاده برای درگیریهای منطقه ای تولید می کنند. هیچ مذاکره ای میان کشورهای دارنده سلاح هسته ای در مورداقدامات مؤثر برای خلع سلاح هسته ای برگزار نشده است.

شما قبلا روایتهایی را شنیده اید که تمام این روند منفی و عدم پیشرفت خلع سلاح هسته ای به شرایط امنیتی بین المللی ربط داده شده است. کشورهای فاقد سلاح هسته ای عضو ان پی تی بطور قاطعانه آنرا رد می کنند و معتقدند که ریشه چنین شرایطی؛ بی توجهی به چند جانبه گرایی، عدم تمایل برای همکاری چندجانبه جهت حصول اهداف خلع سلاح هسته ای از طریق مذاکره با حسن نیت یک کنوانسیون یا دیگر سازوکارهای حقوقی امحای سلاح های هسته ای، فقدان تلاش صادقانه و اراده سیاسی برای انجام اقدامات موثر به منظور خلع سلاح هسته ای، عدم رعایت مداوم تعهدات خلع سلاح هسته ای براساس ماده 6 ان پی تی و تعهدات توافقات کنفرانس های بازنگری 1995 ، 2000 و 2010 می باشد.

مشکل اصلی یکجانبه گرایی بویژه اقدامات و سیاستهای یک جانبه گرایانه ایالات متحده آمریکا می باشد که بزرگترین تهدید علیه آینده ان پی تی و اهداف خلع سلاح هسته ای ایجاد نموده است. تا زمانی که این سیاستهای هسته ای آمریکا باقی است، هیچ پیشرفتی در خلع سلاح هسته ای بدست نخواهد آمد و انتظار می رود اشاعه سلاح های هسته ای در همه جنبه های آن ادامه یابد. ایالات متحده بیهوده تلاش می کند تا کشورهای عضو NPT را متقاعد نماید که به منظور پیشرفت در خلع سلاح هسته ای، ضروری است تا تعهدات صریح خلع سلاح هسته ای موجود را فراموش کنند و بجای آن ضرورت ایجاد شرایط ذهنی به عنوان پیش شرط اجرای تعهدات قانونی خلع سلاحی را شناسایی نمایند. قصد واقعی چنین مباحث تحریف شده ای این است که ماده 6 معاهده ان پی تی را به یک متن مرده تبدیل نماید.

هیچ شکی وجود ندارد که تمرکز اصلی کنفرانس بازنگری 2020 باید اجرای تعهدات انجام نشده خلع سلاح هسته ای باشد. ما معتقدیم که نتایج اسناد اجماعی کنفرانس بازنگری 2020 نه تنها باید اعتبار تعهدات کنفرانس های قبلی را مجددا تائید نماید بلکه باید قدم های مشخصی برای اجرای ماده 6 برداشته شود، بخصوص درخواست از همه کشورهای هسته ای برای مشارکت در مذاکرات فوری و ایجاد یک کنوانسیون جامع سلاح های هسته ای در کنفرانس خلع سلاح به عنوان مهمترین اولویت در نظر گرفته شود.

آقای رئیس،

درحالیکه سو استفاده تعدادمعدودی از کشورها از پتانسیلهای مخرب فناوری هسته ای بزرگترین تهدید را علیه بشریت ایجاد نموده است کاربرد صلح آمیز فن آوری هسته ای بزرگترین منافع را برای بشریت دارد. استفاده از این منافع با اجرای حق مسلم کشورهای عضو معاهده برای توسعه انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز و اجرای کامل تعهدات برای تسهیل مبادله کامل، تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فناوری برای استفاده صلح آمیز ازانرژی هسته ای، می تواند ممکن باشد. مواد 3 و 4 ان پی تی از طریق ترکیبی از حقوق و تعهدات چارچوبی برای اعتماد و همکاری ایجاد می کند و در این شرایط استفاده صلح آمیز می تواند تحقق یابد.

به رغم قبول و اجرای موافقتنامه پادمان های جامع آژانس بین المللی انرژی هسته ای و پروتکل الحاقی از سوی کشورهای غیر هسته ای اقدامات و ابتکارات مختلف محدودیتی،از جمله از طریق فشار و تحریم، محدودیت حق مسلم این کشورها برای توسعه انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز و مشارکت در همکاریهای صلح آمیز هسته ای ادامه داشته است.

همه کشورهای عضو در چهارچوب کنفرانسهای بازنگری توافق کرده اند که تمام فعالیتهای ترویج استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، ترجیحا باید به کشورهای غیرهسته ای عضو معاهده ارائه شوند. ولی در عمل کشورهایی که در معاهده حضور ندارند و سلاح هسته ای دارند از مزایای ترجیحی برای همکاری هسته ای برخوردارند. ما بایستی در این خصوص در نشست فرایند بازنگری ان پی تی بحث و گفتگو کنیم.

آقای رئیس،

​مایلم تاکید کنم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی ثابت قدم خلع سلاح هسته ای به عدم اشاعه هسته ای نیز متعهد است. برمبنای این تعهد، ایران در خط مقدم تلاش ها برای حصول جهانشمولی ان پی تی به ویژه در غرب آسیا بوده است. سلاح های هسته ای در دست رژیم صهیونیستی با کارنامه سیاه مملو از تجاوز، اشغال و ارتکاب جنایات جنگی، تهدیدی جدی علیه امنیت کشورهای غیرهسته ای در غرب آسیا به شمار می رود و منشاء اشاعه سلاح های کشتار جمعی و هسته ای در آن منظقه می باشد.

رژیم صهیونیستی تمایم اقدامات بین المللی و منطقه ای در جهت تحقق اهداف قطعنامه 1995 برای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای را با بنبست مواجه کرده است و در انجام این کار، آمریکا برخلاف تعهدات بین المللی اش که تمام اقدامات لازم برای اجرای فوری قطعنامه 1995 را باید انجام دهد، بطور کامل از این رژیم حمایت می کند.

قطعنامه 1995 در مورد خاورمیانه عنصر اساسی و غیر قابل انفکاک مصوبه کنفرانس بازنگری و تمدید نامحدود معاهده بود، که بر مبنای آن معاهده بدون رایگیری تمدید نامحدود شد. عدم اجرای توافقات ان پی تی برای ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای در خاورمیانه عواقب ناخواسته ای در پی خواهد داشت.

برنامه هسته ای اسرائیل نتیجه اعمال استانداردهای دوگانه توسط برخی کشورهای هسته ای به ویژه آمریکا و قصور آنها در پایبندی به هنجار عدم اشاعه است، هنجاری که آنها به لحاظ حقوقی باید به آن پایبند باشند وبدون تبعیض آنرا اجرا کنند. ایران همواره تاکید کرده است که هنجار عدم اشاعه باید به طور جهانشمول و بدون استثناء اعمال شود.

آقای رئیس،

تعهد و مشارکت ایران جهت تحقق هدف خلع سلاح و عدم اشاعه سلاحهای هسته ای حتی در دوران بحران ساختگی هسته ای که مشکلات فراوانی برای کشورم ایجاد کرد، متوقف نشد. ما توانسته ایم آن بحران را از طریق مذاکرات دشوار که به برجام منتهی شد پشت سر بگذاریم. برجام راه حل دیپلماتیک مبتنی بر مذاکره و دستاورد تاریخی دیپلماسی چندجانبه است.

اهمیت حیاتی برجام به عنوان الگوی حل و فصل موضوعات پیچیده سیاسی و فنی، بطور گسترده در سطح جهانی مورد تصدیق قرار گرفته است. بر همین اساس جامعه بین المللی ثابت قدم از اجرای برجام حمایت می کند.

در حالی که ایران بطور کامل تعهدات برجامی خود را طی سه سال اخیر انجام داده و این امر از ژانویه 2016 تا کنون 10 بار توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی تائید شده است، آمریکا بطور مدوام مفاد توافق را،از جمله از طریق اقداماتی برای وادار کردن دیگر طرفهای برجام به رها کردن تعهداتشان، نقض کرده است. آمریکا باید بخاطر این سیاست ها و اقدامات غیر مسئولانه پاسخگو باشد. این اقدامات نه تنها نقض یک توافق مذاکراتی چند جانبه است بلکه نقض قطعنامه اجماعی شورای امنیت نیز محسوب می شود. ما آمریکا را به متوقف ساختن نقض تعهدات برجامی اش و اجرای کامل آنها فرا می خوانیم. دولت آمریکا آشکارا به برخی طرفهای برجام التیماتوم داده است که مفاد برجام را بطور یکجانبه تغییر دهند. پاسخ ما به چنین تهدیدی روشن و محکم است؛ نه، برجام نه مذاکره مجدد خواهد شد و نه تغییر خواهد کرد. آمریکا مسئول هرگونه عواقب سیاستهای بی خردانه اش علیه برجام خواهد بود. سیاست آمریکا در مورد برجام یک پیام بدون ابهام به دیگران ارسال می کند مبنی بر اینکه آمریکا طرف قابل اتکا در هیچ موافقتنامه دوجانبه یا چند جانبه نیست و نمی تواند مورد اعتماد باشد.

آقای رئیس ؛

برای اینکه فرایند بازنگری معاهده ان پی تی موفق باشد، وضعیت اجرای همه مفاد اصلی معاهده حول سه ستون آن باید بطور متوازن مورد ارزیابی قرار گیرد اما وضعیت فعلی بن بست در حوزه خلع سلاح هسته ای را نمی توان نادیده گرفت. این وضعیت مستلزم توجه جدی به ضرورت فوری اجرای تعهدات خلع سلاح هسته ای می باشد. درک این وضعیت دشوار نیست که آینده معاهده بیش از هر چیز وابسته به اجرای ماده 6 معاهده توسط کشورهای دارنده سلاح هسته ای می باشد. ما نباید از هیچ اقدامی برای تضمین اجرای کامل و موثر معاهده که بهترین روش حفظ اعتبار و دوام معاهده است دریغ کنیم.

به گزارش ایسنا بر اساس ماده ٦، هر یک از اعضاء این معاهده متعهد می گردد که با حسن نیت، مذاکرات در خصوص اقدامات موثر جهت توقف هر چه سریع تر مسابقات هسته ای و خلع سلاح هسته ای، انعقاد معاهده خلع سلاح عمومی و کامل تحت کنترل شدید و موثر بین المللی را تعقیب نماید.لینک منبع

مطلب پاسخ روشن و قاطع ایران به تهدیدات آمریکا در سایت مفیدستان.آخرین ویرایش: - -

کشف میدان مغناطیسی جدید سیاره زمین

نویسنده : نویسنده چهارشنبه 22 فروردین 1397 04:24 ب.ظ  •   کشف میدان مغناطیسی جدید سیاره زمین


دانش > دانش – همشهری آنلاین:
سه ماهواره متعلق به آژانس فضایی اروپا جزئیاتی جدید از تورم ثابت میدان مغناطیسی را رصد کرده‌اند که به واسطه جزر و مد اقیانوس‌ها ایجاد شده‌است.

براساس گزارش BBC، ماموریتی چهارساله برای گرد‌آوری اطلاعات درباره میدان مغناطیسی زمین توسط ماهواره‌های ماموریت سوارم آژانس فضایی اروپا به تدوین نقشه‌ای از میدان مغناطیسی دیگری برای زمین منجر شده‌است كه می‌توان از آن برای بهبود مدلسازی فرایند گرمایش جهانی استفاده كرد.

نیل اولسن فیزیكدان دانشگاه فنی دانمارك نتایج شگفت‌انگیز این ماموریت را در نشست اتحادیه علوم زمینی اروپا در وین ارائه كرد و درباره نحوه رصد این میدان مغناطیسی بسیار ضعیف توضیح داد.وی در توضیح‌هایش گفت این میدان مغناطیسی بسیار ضعیف است، تقریبا 20 هزار برابر ضعیف‌تر از میدان مغناطیسی جهانی. هر دو میدان مغناطیسی در سطح بنیادی، تحت تاثیر تاثیر دینامیكی تولید شده توسط ذرات بارداری ایجاد می‌شوند كه درون یك مایع در حركتند.

میدان مغناطیسی قدرتمندی كه در زمین تسلط دارد ناشی از حركات ثابتی است كه سنگ‌های مذاب درون هسته زمین دارند.

یون‌های حل‌شده در آب اقیانوس‌ها، با حرکت در جریان‌ها و جزر و مد، میدان بسیار ضعیفی تولید می‌کنند. جداسازی این الگوهای ضعیف مانند گلف استریم، جریان اقیانوسی گرم و قوی که در اقیانوس اطلس جریان دارد، از پس زمینه خشن میدان مغناطیسی قوی‌تر، دشوار است؛ اما جزر و مد پالس مشخصی تولید می‌کند که موجب برجستگی این سیگنال‌های ضعیف می‌شود.

از آنجا که آب قابلیت نگهداری میزان قابل توجهی گرما را دارد، پیش‌بینی توانایی سیاره زمین برای محبوس شدن در گرمای تولیدشده ناشی از افزایش گازهای گلخانه‌ای، به درک چگونگی حرکت جزر و مد در سه جهت بستگی دارد و ممكن است آگاهی از مكان عمیق‌تر شدن آب‌های گرم اقیانوسی در توضیح چرخه‌های گرمایش جهانی تاثیرگذار باشد.

سوآرم که در سال 2013 ماموریت خود را آغاز كرد، درحال حاضر در ارتفاع 300 تا 530 كیلومتری از سطح زمین در گردش است و اطلاعاتی درباره میدان مغناطیسی زمین و ویژگی‌های آن گرد‌آوری می‌كند.

به گفته اولسن سفینه سوآرم برای سنجش سیگنال‌های مغناطیسی جزر و مد از سطح اقیانوس تا بستر دریا مورد استفاده قرار گرفته‌است. این سنجش تصویری جهانی و جدید از چگونگی جریان اقیانوس در اعماق مختلف را ارائه داده‌است.

اولسن معتقد است نتایج به دست آمده از اطلاعات سوارم به درك بهتر ویژگی‌های الکتریکی سنگ‌كره یا لیتوسفر سیاره زمین و گوشته بالایی آن منجر خواهد شد و یافتن الگوهای میان این دو میدان مغناطیسی، امکان تصویربرداری بهتر از مواد معدنی مذاب را برای دانشمندان فراهم خواهد ساخت.لینک منبع

مطلب کشف میدان مغناطیسی جدید سیاره زمین در سایت مفیدستان.آخرین ویرایش: - -

به‌جای مُسکن‌ها

نویسنده : نویسنده جمعه 4 اسفند 1396 08:20 ق.ظ  •   به‌جای مُسکن‌ها


کودک و نوجوان > فرهنگی – اجتماعی – خانه فیروزه‌ای > الهه صابر:
چه چیزی بهتر از این‌که تو هرگز فکر‌های بد را تقویت نمی­‌کنی؟ وقتی با هم به گفت‌وگو می­‌نشینیم خیالم از بابت کلمه­‌هایم راحت است.

تو انگار تصمیم گرفته‌­ای از هیچ جمله­‌ای، دلخور نباشی و همین به گفت‌وگوی من با تو اعتماد‌به‌نفس می­‌بخشد. آدم‌‌هایی که پیش از گفت‌وگو از دست هم ناراحت می­‌شوند، آدم‌های بی‌ثباتی هستند. اما من از گفت‌وگو با تو یاد گرفته­‌ام که حتی حرف­‌ها نیز نمی‌­توانند آدم‌ها را ناراحت کنند.

نمی­‌دانی چه‌قدر از این‌که در حادثه‌های سخت زندگی، جان نداده‌­ام و حالا زنده هستم، خوشحالم. اگر قرار بود زیر بار سختی­‌ها بمیرم، هرگز فرصت نمی‌کردم از لبخند تو یاد­ بگیرم که زندگی ارزشمند‌تر از هرچیز دنیا‌ست.

من لبخند مطمئن تو را دوست دارم و خیالم از بابت کلمه‌هایم راحت است. تو برای بهتر اندیشیدن آفریده شده­‌ای. کسی که صاف و یک‌دست اندیشه می­‌کند دل دریا‌تری دارد.

من در گفت‌وگو با تو از زبان خودم نمی‌ترسم. زبان آدم، مار زهر‌آلودی است که هر‌لحظه، ممکن است نیشِ کلمه‌ها را در قلب دوستانش فرو­کند. اما حالا من از این مار سر‌گشته، نمی‌­ترسم.

مطمئن باش من درباره‌­ی خودم، به ایمان تازه‌­ای نرسیده‌ام. مطمئن باش من از وابستگی­‌ها،­ وارسته نشده‌ام. من تردید ندارم که هر‌چه هست از شیوه‌‌ی شنوایی توست. اگر من نیشِ جمله‌ها باشم، تو پاد‌تن همه‌ی حرف‌های زهر‌آلودی.

گوش تو، درمانگاه جمله‌های بیمار است. همیشه مثل مرهم، برای همه‌ی جمله‌‌ها مهربانی کن. بگذار پیش تو، هر‌کسی خودش را بگوید. جمله‌ها، راز قلب‌­ها را افشا می‌کنند. اما اگر راز کسی را شنیدی، قلب او را رسوا نکن.

کسی که در گفت‌وگو‌هایش زخم زبان نمی‌زند، حتماً قلب پرهیزگاری دارد؛ اما کسی که زخم زبان‌ها را می‌شنود و نشنیده می‌­گیرد، یا جمله‌های زخمی را معالجه می­‌کند و به سلامت به صاحبانش پاسخ می‌دهد، دریا در سینه‌ی او جریان دارد و قلب او پیوسته درحال تطهیر است.

من در گفت‌وگو با تو از جمله‌هایم نمی‌­ترسم. همیشه با زبانم پرهیزگاری می‌­کنم اما هنوز هم اندازه‌ی تو با جانم دریا نشده­‌ام. حرفی بزن که باید از همین حالا، هر‌چه را که به زیبایی دیده‌­ای، زیباتر هم بر زبان جاری کنی.

کسانی که شنوندگان خوبی هستند، کلمه‌ها را هم به درستی ادا می‌کنند. مثل پزشکی که نبض بیمارش را می‌شمارد، گوینده هم با کلمه‌هایش نبض گفت‌وگو را در دست می­‌گیرد.

می‌­شود با کلمه‌ها، گفت‌وگو‌های مرده را احیا کرد. می‌شود به قلب آدم­‌ها، جرئت تپیدن داد. می­‌شود با اشاره‌­ی انگشت سبابه، به شقایقی توجه کرد و زندگی را زنده‌تر از قبل گفت. حتی می‌­شود به جای مُسکن‌­ها، گفت‌وگو‌ها را مصرف کرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عكس: سید‌رضا موسویلینک منبع

مطلب به‌جای مُسکن‌ها در سایت مفیدستان.آخرین ویرایش: - -

اچ پی از دو ورک استیشن 14u و 15u رونمایی کرد

نویسنده : نویسنده دوشنبه 23 بهمن 1396 10:16 ب.ظ  •   


اچ‌پی از دو ورک استیشن فوق باریک و سبک به نام‌های زدبوک 14u و 15u رونمایی کرد.

مقاله‌ی مرتبط:

HP اعلام کرده است که چند مدل ورک استیشن قابل‌ حمل زدبوک در دست ارائه دارد. یکی از این دستگاه‌ها نسخه‌ی جدیدی از زدبوک‌های 14u است که به دلیل داشتن ضخامتی برابر با ۱۷.۹ میلی‌متر، اچ‌پی عنوان باریک‌ترین ورک استیشن قابل‌ حمل دنیا را به آن اختصاص داده است. زدبوک 14u G5 درواقع ۲۸ درصد از زدبوک 14u G4 باریک‌تر است؛ ضمن اینکه تنها یک کیلو و ۴۸۰ گرم وزن دارد. اچ‌پی دو زدبوک 14u و 15u را به‌عنوان ورک استیشن‌هایی بادوام و دارای گواهی MIL-STD و مقاوم در برابر افتادن‌ احتمالی معرفی کرده است. برخلاف مدل‌هایی که قبلا به‌عنوان ورک استیشن از اچ‌پی شاهد بودیم، این دستگاه‌های جدید بسیار تعمیرپذیرتر هستند و سرویس آن‌ها ساده‌تر است؛ این موضوع امکان ارتقاء یا رفع اشکال ساده‌تر را برای کاربران فراهم می‌کند.

لپ‌تاپ HP

ویژگی‌های سخت‌افراری

اچ‌پی زدبوک 14u G5 و زدبوک 15u G5 به ترتیب به پردازنده‌های چهارهسته‌ای اینتل Core i5 و اینتل Core i7 مجهز بوده و از گرافیک رادئون پرو 3D شرکت AMD بهره می‌برند. کاربران در صورت تمایل می‌توانند فضای ذخیره‌سازی در این دستگاه‌ها را به کمک اچ‌پی Z توربو درایو تا سقف دو ترابایت افزایش دهند. همچنین هر دو نسخه با گزینه‌ی نمایشگر 4K با قابلیت ضد بازتاب ارائه می‌شوند و در نتیجه کاربران می‌توانند در فضای باز و زیر تابش آفتاب نیز از این ورک استیشن‌ها استفاده کنند.

لپ‌تاپ HP

قیمت

قیمت اچ‌پی زدبوک 14u G5 برابر با ۱۰۹۹ دلار آمریکا است و ماه فوریه عرضه خواهد شد. قیمت نسخه‌ی پایه‌ی دیگر ورک استیشن معرفی‌شده یعنی اچ‌پی زدبوک 15u، کمی گران‌تر و ۱۱۰۹ دلار است و از ماه آینده قابل سفارش خواهد بود.لینک منبع

مطلب اچ پی از دو ورک استیشن 14u و 15u رونمایی کرد در سایت مفیدستان.آخرین ویرایش: - -

آزمایش خون‌ تان را در خانه تفسیر کنید

نویسنده : نویسنده چهارشنبه 8 آذر 1396 08:39 ب.ظ  •   لینک منبع

مطلب آزمایش خون‌ تان را در خانه تفسیر کنید در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :آزمایش خون‌ تان را در خانه تفسیر کنید
http://mofidestan.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d9%86%e2%80%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%b1-%da%a9%d9%86%d9%8a%d8%af/

آخرین ویرایش: - -

مازندران بیشترین خانه های بهداشت کشور را دارد

نویسنده : نویسنده پنجشنبه 2 آذر 1396 07:04 ب.ظ  •   


وی تصریح کرد: مهم‌ترین بخش از زندگی انسان جان و سلامت آنان است و در صورتی که تامین امکانات سلامت انسان هزینه در بر دارد و در این زمینه باید از کرامت افراد نیکوکار بهره مند شد.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه این استان دارای بیشترین خانه بهداشت در کشور است که تمامی آنها از سوی خیران اهدا می‌شود، خاطرنشان کرد: 75 درصد سلامتی به خودمراقبتی انسان‌ها بستگی دارد و تنها 25 درصد پزشکان تاثیرگذار هستند.

بابامحمودی یادآور شد: برای بیمارستان رازی قائم‌شهر تلاش فراوانی شد تا آنژیوگرافی راه اندازی شود و از آنجایی که نخستین علت مرگ و میر بشر بیماری قلبی و عروقی است با اعتبار سفر رهبری هزینه این دستگاه تامین شد و مردم در حال استفاده از آن هستند.

وی با بیان اینکه خیران باید بدانند که اولویت نخست کشور سلامت است، گفت: در هر سال سه هزار نفر در کشور دچار مرگ مغزی می‌شوند و بدون اهدا عضو دفن شده و روزی هفت نفر به دلیل نرسیدن عضو به آنها از بین می‌روند که اهدای عضو می‌تواند یک کار خیر محسوب شود.لینک منبع

مطلب مازندران بیشترین خانه های بهداشت کشور را دارد در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :مازندران بیشترین خانه های بهداشت کشور را دارد
http://mofidestan.ir/%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/

آخرین ویرایش: - -

تمایزات روماتیسم ستون فقرات و دیسک کمر

نویسنده : نویسنده جمعه 5 آبان 1396 01:57 ب.ظ  •   


دبیر انجمن روماتولوژی ایران با اشاره به شباهت روماتیسم ستون فقرات و دیسک کمر گفت: توجه به علائم این دو بیماری و تمایز آنها برای درمان صحیح و پیشگیری از بروز عوارض بسیار حائز اهمیت است.

دکتر محسن سروش در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: تفاوت عمده ای که بین روماتیسم ستون فقرات و دیسک کمر وجود دارد این است که روماتیسم ستون فقرات یک بیماری مزمن است و اینطور نیست که بیمار مانند دیسک کمر دچار یک حمله و بعد از چند هفته مشکل او برطرف و دچار عود مجدد شود.

وی افزود: روماتیسم ستون فقرات به گونه ای است که در بیشتر موارد ابتدا درد شروع می شود و این درد پیشرونده است و مرتبط به سمت اندام های بالایی حرکت می کند، بیمار در زمان بیدار شدن از خواب دچار مشکل است و احساس خشکی در اندام ها می کند؛ خشکی که طولانی مدت است و حداقل یک ساعت طول می کشد.

سروش گفت: همچنین شرایط بیمار با فعالیت، کمی بهتر می شود ولی در شروع حرکت مجدد درد دارد و در حالت استراحت به ویژه استراحت های شبانه درد دارد ولی افرادی که دیسک کمر دارند، این دردها را کمتر احساس می کنند.

فوق تخصص روماتولوژی اظهار کرد: همچنین حملات درد دیسک کمر با روماتیسم ستون فقرات متفاوت است؛ دردهای ستون فقرات در اثر روماتیسم در ناحیه کمر با انتشار به ناحیه باسن است و معمولا هم دوطرفه است در حالی که در دیسک کمر معمولا انتشار درد از یک طرف راست یا چپ شروع می شود و از کنار یا پشت پا تا ناحیه ران یا ساق پا ادامه می یابد.

سروش گفت: اینها تمایزات بین روماتیسم ستون فقرات و دیسک کمر است که می توان در تشخیص از آنها استفاده کرد. مهم ترین روش شناخت و تمایز این دو بیماری از طریق معاینه است و بعد از آن از طریق آزمایش های بالینی، رادیوگرافی و تصویربرداری می توان تشخیص را قطعی کرد.

شیوع روماتیسم ستون فقرات

دبیر انجمن روماتولوژی ایران در مورد شیوع روماتیسم ستون فقرات در کشور گفت: طبق مطالعه صورت گرفته شیوع این بیماری یک در هزار نفر است.

سروش افزود: روماتیسم ستون فقرات بیشتر در سنین پایین (حدود 20 سالگی) بروز می یابد و شیوع آن در جوانان و مردان بیشتر است. اما تشخیص آن در سنین حدود 30 سالگی محقق می شود زیرا بیشتر افراد دیر به پزشک مراجعه می کنند.

عوارض
دبیر انجمن روماتولوژی ایران درخصوص عوارض روماتیسم ستون فقرات نیز گفت: تشخیص دیرهنگام این بیماری سبب پیشرفت بیماری شده و خشکی و جمود در ستون فقرات ایجاد می کند و با گذشت زمان سبب دفرمه شدن و خمیدگی ستون فقرات و محدودیت در حرکات کمری می شود.

روماتیسم ستون فقرات

روماتیسم ستون فقرات (اسپوندیلیت آنکیلوزان) یک بیماری مزمن و التهابی است که علائم آن درد و خشکی عضلات است.

این بیماری بیش از همه ستون فقرات را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب خشکی و اسپاسم کمر، خمیده شدن ستون فقرات و درد هنگام نشستن و خم شدن می شود. این بیماری همچنین می تواند سایر مفاصل بدن را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

دیسک کمر

هر انسان 26 مهره در ستون فقرات خود دارد. مهره ها به وسیله صفحات انعطاف پذیری به نام دیسک بین مهره ای از یکدیگر جدا می شوند.

اگر بنا به دلایلی دیسک از قسمت عقبی خود دچار بیرون زدگی یا فتق شود، این قسمت بیرون زده روی نخاع یا رشته های نخاع فشار وارد می کند و سبب بروز درد در ناحیه کمر با انتشار به پاها می شود.

یازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران از 3 تا 5 آبان ماه با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه در کتابخانه ملی ایران درحال برگزاری است.لینک منبع

مطلب تمایزات روماتیسم ستون فقرات و دیسک کمر در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :تمایزات روماتیسم ستون فقرات و دیسک کمر
http://mofidestan.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%b3%da%a9-%da%a9%d9%85%d8%b1-2/

آخرین ویرایش: - -

پازل: عدد سوم

نویسنده : نویسنده شنبه 15 مهر 1396 08:23 ق.ظ  •   


اگر دوست دارید آخرِ هفته کمی فسفر بسوزانید و خود را برای یک هفته تلاش آماده کنید، بخش «پازل» برای شما است.

به «پازل» ۱۴ مهر ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و یکمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویستم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید.

پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی متوسط بود.

با توجه به معما، مسیر طی شده توسط این دو نفر، دو مثلث قائم‌الزاویه می‌سازد که وترهای آن‌ها در امتداد یکدیگر هستند. به کمک رابطه معروف فیثاغورث به راحتی طول وترها را محاسبه می‌کنیم. بر همین اساس پاسخ پازل هفته‌ی قبل برابر با گزینه ۲ یعنی ۱۰ متر است. بر خود لازم می‌دانیم از مشارکت تک‌تک کاربران گرامی در سری «پازل» صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم. توجه شما به زومیت و بخش «پازل» باعث افتخار ما است.

کاربران زیادی در پازل هفته گذشته شرکت کردند که از این میان می‌توان به نام‌های زیر اشاره کرد:
فربد ابراهیمی‌راد، مازیار ارسی، جواد اروندی، امیرحسین اسدی، مهدی اسدی، همایون اصغریان دهکری، رحیم اعاشه‌طلب، بهراد افشه، شاهین الف، امیرحسین، حسین بخشعلی‌زاده، حامد بلیار انزابی، روزبه پورهوشیار، محمدابراهیم پویا، علی حسن‌دوست، فرشاد حسینی، حامد حسین‌نژاد، امیر حمزه، علی‌ حیدری، محمدرضا خشک‌دامن، محمدحسام خواجه‌ئیان، علیرضا خیامی، مجید داوری، مجتبی رجبی، سید محمود رزاقی، فربد رستم‌صولت، مرتضی رشیدپور، حسین رضایی، جواد رفاهتی، محسن زمانی، عمار سجادی، میثاق سهیلی، عباس شادمهر، بابک شاهینی، علی شیخ، میلاد صادقی، سید حسین صالحی، محمد صفری، سید سعید طباطبایی‌فر، علی عابدی، مسعود عزیزی، روح‌اله غلامی، مهدی فرضی، میثم فرهمند، ابراهیم فلاحتی، محمدمهیار فلاحتی، امیر قبادیان، مسعود قریشی، محمد قمری، کیوان قهاری، امیر کارگر، سجاد کیخا، محسن کیوان‌فر، حمید گچویی، زانا لاوی، علی محمدی، سید محمدجواد مرتضوی، احسان مظاهری، سید امین موسوی، محمد نجفی، رامین نشسته، رضا وادی‌پور، علیرضا وفاخواه، محمد وکیلی، بهنام هدایتی و حسن یعقوبی.

از تمامی کاربرانی که در پازل هفته گذشته شرکت کرده‌اند ممنونیم.

* * *

معمای شماره ۲۰۱: جمعه ۱۴/مهر/۱۳۹۶
(معمای ریاضی؛ سطح متوسط)

اگر میانگین سه عدد برابر با ۲۹ و میانگین دو عدد از آن‌ها برابر با ۳۸ باشد. عدد سوم چند است؟

  • ۱: ۱۱
  • ۲: ۱۰
  • ۳: ۹
  • ۴: ۸

* * *

منبع طرح معما‌های سری «پازل» اینترنت نیست؛ اما در دنیای اینترنت، ممکن است پاسخ هر چیزی یافت شود. پس اگر جوابی در اینترنت یافتید، به دوستان خود احترام بگذارید و آن را منتشر نکنید. علاوه بر این، از آنجا که بخش نظرات مقاله‌های «پازل»، محل تبادل نظر و راهنمایی محسوب می‌شود، جهت احترام به حقوق خود و سایر کاربران، از ارسال نظرات غیرمرتبط خودداری کنید.

لطفاً پاسخ خـود را تنـها به ایمیل زیر ارسال و از نوشتن پاسخ در بخش نظرات خودداری کنید.

اگـر قـصـد داریـد پاسـخ‌ خــود را ارسـال کنــید، لطـفـاً به مــوارد زیـر تـوجــه کنید:
آدرس ایـمیل :puzzle[at]zoomit.ir // موضوع (Subject) ایمیل: Puzzle 201
در بدنه ایـمیل نیـز پـاســخ مـــعما، نام، سن و شـماره تـمـاس خـــود را درج کنـیـد.

توضیح اول: از آنجا که امکان بررسی مداوم کامنت‌های کاربران وجود ندارد، در صورت تمایل می‌توانید سؤالات خود را درباره بخش «پازل»، با موضوع (Subject) «سؤال درباره پازل» به ایمیل‌آدرس majid@zoomit.ir ارسال کنید.

توضیح دوم: با توجه به اینکه ایمیل‌آدرس majid@zoomit.ir تنها جهت پاسخ به سؤالات شــما درباره ســری پازل است، پاسخ‌های ارسال‌شده به این ایمیل‌آدرس در قرعه‌کشی پازل شرکت داده نخواهند شد.

تا ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه فرصت دارید به این معما پاسخ دهید. برای بهتر شدن «پـازل» نظرات و پیشنهادهای خود را درباره این بخش، حتماً با ما در میان بگذارید.لینک منبع

مطلب پازل: عدد سوم در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :پازل: عدد سوم
http://mofidestan.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%85/

آخرین ویرایش: - -

کلیسای روبان – ژاپن+عکس

نویسنده : نویسنده جمعه 7 مهر 1396 04:56 ب.ظ  •   طرح معماری این بنا از مراسم ازدواج اقتباس شده است. دو روبانی که در هم تنیده می‌شوند و در نهایت در یک نقطه به هم می‌رسند.لینک منبع

مطلب کلیسای روبان – ژاپن+عکس در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :کلیسای روبان – ژاپن+عکس
http://mofidestan.ir/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%b3/

آخرین ویرایش: - -

سامسونگ به طور رسمی‌ از دستبند هوشمند Gear Fit 2 Pro رونمایی کرد

نویسنده : نویسنده پنجشنبه 9 شهریور 1396 05:17 ق.ظ  •   


چند روز قبل، برخی از وب‌سایت‌های متعلق به کمپانی سامسونگ، صفحه رسمی‌ مربوط به یکی از محصولات پوشیدنی جدید این شرکت یعنی Gear Fit 2 Pro را قبل از رونمایی منتشر کردند و در حالی که همگان منتظر رونمایی از این گجت در کنفرانس Unpacked 2017 بودند، مشخص شد که این صفحه به اشتباه بارگذاری شد و طولی نکشید که اطلاعات درج شده به‌طور کامل برداشته شد.

اما امروز این غول کره‌ای در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود در نمایشگاه IFA به صورت رسمی ‌از گیر فیت 2 پرو رونمایی کرد. محصولی که تغییرات محسوسی را در مقایسه با مدل قبلی به خود دیده و همین مسئله، سبب ارتقای قابلیت‌های به کار رفته در آن شده است.

اصلی‌ترین تفاوت میان گیر فیت 2 و مدل جدید پرو، طراحی این دو محصول است. به گونه‌ای که نسخه جدید با دو مدل بند متفاوت و البته جذاب برای کاربران عرضه خواهد شد. یکی از این دو بند، با طراحی رنگ تمام‌مشکی تولید شده و مدل دیگر نیز با ترکیبی از رنگ مشکی و قرمز عرضه خواهد شد.

از دیگر ویژگی‌های بارز گیر فیت 2 پرو که می‌تواند کاربران را به خود جذب کند، می‌توان به مقاومت بالاتر دستگاه در برابر نفوذ آب در مقایسه مدل سال قبل اشاره کرد. مدل جدید این دستبند به‌گونه‌ای طراحی شده که قادر است فشار 5 اتمسفری آب را تحمل کند، بدین معنی که قادر است تا عمق 50 متری آب نیز کار کند و از فشار وارده، جان سالم به در ببرد. بدین ترتیب، می‌توان گیر فیت 2 پرو را گزینه‌ای مناسب برای علاقه‌مندان به ورزش‌های آبی دانست که در کنار اپلیکشین Speedo می‌تواند اطلاعات مفیدی را در حین شنا در اختیار کاربر قرار دهد.

اما ویژگی‌های مشترکی نیز میان این دو مدل مشاهده می‌شود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نمایشگر 1.5 اینچی سوپر امولد، باتری 200 میلی آمپری، پشتیبانی از GPS و سیستم عامل تایزن اشاره کرد. گفتنی است پیش فروش این دستبند هوشمند از فردا و با قیمت 199 دلار آغاز خواهد شد که چیزی حدود 20 دلار گران‌تر از مدل سال قبل است.

[ad_2]

لینک منبع

مطلب سامسونگ به طور رسمی‌ از دستبند هوشمند Gear Fit 2 Pro رونمایی کرد در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :سامسونگ به طور رسمی‌ از دستبند هوشمند Gear Fit 2 Pro رونمایی کرد
http://mofidestan.ir/2017/08/31/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c%e2%80%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-gear/

آخرین ویرایش: - -

زندگی زیباست…!!! (79)

نویسنده : نویسنده جمعه 3 شهریور 1396 09:17 ق.ظ  •   

 

زندگی زیباست

زندگی زیباست…!!!

 

روزی ما دوباره كبوترهایمان را پیدا خواهیم كرد

و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت

روزی كه كمترین سرود

بوسه است

و هر انسان

برای هر انسان

برادری ست

روزی كه دیگر درهای خانه شان را نمی بندند

قفل افسانه ایست

و قلب

برای زندگی بس است

روزی كه معنای هر سخن دوست داشتن است

تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی

روزی كه آهنگ هر حرف، زندگی ست

تا من به خاطر آخرین شعر، رنج جستجوی قافیه نبرم

روزی كه هر حرف ترانه ایست

تا كمترین سرود بوسه باشد

روزی كه تو بیایی، برای همیشه بیایی

و مهربانی با زیبایی یكسان شود

روزی كه ما دوباره برای كبوترهایمان دانه بریزیم …

و من آنروز را انتظار می كشم

حتی روزی

كه دیگر

نباشم

 جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا, جملات زندگی زیبا

زندگی زیباست

خــــــدای عـــــزیز و مــــهربان!

مهربانیت همانند امواج دریا پی در پی

ساحل وجودم را در بر می‌گیرد

و به دستِ قدرت تو ،

تمام تیرهای بلا شکسته می شود…

تو هر زمان با من و در کنار من بوده ایی

من در “گهواره ی” محبتت چه آسوده آرام گرفته‌ام…

پس ای “خـــــداے “مهربانم…

به ذکر نام زیبایت و نیایش لحظه هایت ،

وجود زمینیَم را ملکوتی گردان…

تا آنچه تو میخواهی باشم

و از آنچه من هستم “رها” شوم ،

که تو… بی نیاز و من “غرق” نیازم

 جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا, جملات زندگی زیبا

جملات زیبا

 

‌بسیاری از افراد معنا و مفهوم قانون جذب را به درستی در ک نمی کنند..

آنها تصور می کنند که این قانون ،

قانون تنبلهاست وبسیاری انتقاد میکنند این قانون اصلا درست نیست..

در صورتی که این قانون می گوید

اول ذهنت را درست کن

باورهایت را بساز

وآنوقت قدم بر دار ؛

چون در این صورت همه چیز دست به دست هم میدهد وراه برایتان باز

می شود.

نه اینکه فقط بنشینید وعبارات را بگویید جایی که لازم است قدم بردارید وکاری بکنید به شما گفته خواهد شد…‌

آن هم توسط کائنات و نشانه هایی که برای شما فرستاده می شود زیرا شما خواسته ای دارید وپاسخی برای خواسته تان هست…

واینکه روی ذهنتان کار کنید

بسی دشوارتر از کار فیزیکی است

اما افراد زیادی کار را فقط به صورت فیزیکی می توانند باور وقبول کنند

 جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا, جملات زندگی زیبا

یک وقت هایى باید خودت را به بیخیالى بزن

بیخیال تمام آدم هایى كه دوستت ندارند

بیخیال تمام كارهایى كه مى خواستى بشود ولى نشد

بیخیال تمام ركب هایى كه خوردى

بیخیال هر كس كه امروز وارد زندگیت شد و فردا رفت

بیخیال تلاش هاى بى نتیجه ات

دوست داشتن هاى بى ثمرات

وقتى كسى دوستت ندارد اصرار نكن

وقتى كسى برایت وقت ندارد خودت را به زور در برنامه هایش جا نده

وقتى كسى نمى خواهد تو را ببیند پا پیچش نشو

زندگى همین است…

شاید تو براى همه وقت بگذارى ولى قرار نیست همه دوستت داشته باشند و برایت وقت داشته باشند

شاید بهانه هایشان براى فرار تو را قانع نكند

ولى به قول بكت:

” گاهى فقط باید لبخند بزنى و رد شوى بگذار فكر كنند نفهمیدى.”

 

The post زندگی زیباست…!!! (79) appeared first on جذاب.


لینک منبع و پست :زندگی زیباست…!!! (79)
http://www.jazzaab.net/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa-79.html

آخرین ویرایش: - -

دریاچه گاردا بزرگترین دریاچه در ایتالیا + عکس

نویسنده : نویسنده شنبه 28 مرداد 1396 03:32 ب.ظ  •   


دریاچه گاردا بزرگترین دریاچه ایتالیا و یکی از اماکن مشهور برای گذراندن تعطیلات در شمال ایتالیا می باشد.این دریاچه ما بین ونیز و میلان قرار گرفته. داخل این دریاچه چندین جزیره معروف وجود دارد که پنج جزیره ی آن اصلی ترین جزایر محسوب می شوند.بزرگترین جزیره آن “ایزولا دل گاردا” در قسمت جنوبی دریاچه است که با نام “جزیره خرگوش ها” نیز معروف است.لینک منبع

مطلب دریاچه گاردا بزرگترین دریاچه در ایتالیا + عکس در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :دریاچه گاردا بزرگترین دریاچه در ایتالیا + عکس
http://mofidestan.ir/2017/08/19/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/

آخرین ویرایش: - -


تعداد کل صفحات ( 2 ) 1 2